سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کشت سیب نسبت به سایر میوههای معتدله گسترش بیشتری داشته و از زمان باستان در اروپا و آسیا کشت می شده است. لذا استفاده از روشهای نوین قبل از برداشت محصول، کمیت، کیفیت و همچنین میزان ماندگاری این میوه ارزشمند را افزایش داد. لذا این مطالعه در سال۸۹-۸۸ به منظور بررسی اثر عنصر بر روی میزان برخی ازخصوصیات فیزیکی سیب رقم رداسپار در باغ آستان قدس رضوی مشهد انجام شد. محلول پاشی عنصر بر به صورت اسید بوریک در چهار سطح ۰/۰، ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۴ درصد) روی درختان مورد نظر در پنج مرحله و به فاصله یک ماه از یکدیگر صورت گرفت. اجرای طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. براساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری در میزان برخی از خصوصیات فیزیکی میوه تحت تاثیر تیمارهایاعمال شده مشاهده شد (P<0/001اسید بوریک در غلظت ۰/۲ درصد به طور معنیداری سبب افزایش وزن تر، عرض، ضخامت، حجم، میانگین قطر هندسی و سطح میوه گردید