سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نعیمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا موحدی نائینی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این پژوهش تحت عنوان اثر عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم سوپرآ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دلند استان گلستان انجام شد. محلولپاشی بر به صورت اسیدبوریک در چهار سطح (صفر، ۰/۱ ، ۰/۲ ، ۰/۴ درصد) روی گیاهان مورد نظر در هفت مرحله و به فاصله دو هفته از یکدیگر صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که برخی از خصوصیات کیفی میوه از جمله pH، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته، میزان ساکارز و گلوکز بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفتند. بهطوریکه بیشترین میزان pH و درصد مواد جامد محلول مربوط به غلظت ۰/۴ درصد و همچنین بیشترین مقدار ساکارز، گلوکز و اسیدیته میوه مربوط به تیمار اسیدبوریک با غلظت ۰/۲ درصد مشاهده شد.