سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نعیمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا موحدی نائینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این پژوهش در بهار سال ۱۳۸۹ بهمنظور بررسی اثر عنصر بر روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفی گوجهفرنگی رقم سوپر آ در مزرعه تحقیقاتی دلند استان گلستان انجام شد. محلولپاشی بر بهصورت اسیدبوریک در چهار سطح (صفر و ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۴ درصد) روی گیاهان مورد نظر در هفت مرحله و به فاصله دو هفته از یکدیگر صورت گرفت. اجرای طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار در چهار تکرار انجام گرفت. نتایج حاصله از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گیاه از جمله کلروفیل a و کلروفیل b و کلروفیل کل، کارتنوئید برگ، آنتوسیانین و کربوهیدرات کل میوه تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفتهاند. بهطوری که بیشترین میزان کلروفیل a و کلروفیل b و کلروفیل کل و کاروتنوئید برگ و آنتوسیانین و قند کل میوه مربوط به تیمار اسیدبوریک با غلظت ۰/۲ درصد بود. اما در بین سایر غلظتهای مورد آزمایش در مقایسه با تیمار شاهد اثر معنیداری بر روی خصوصیات بیوشیمیایی مورد نظر مشاهده نشد.