سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه حدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالکریم کاشی – استاد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدعلی نجاتیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

این تحقیق در سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ در گلخانه ای واقع در روستای فارسیان در استان قزوین به مرحله اجرا درآمد آزمایشهای مربوط به این تحقیق بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهایکامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید طی آزمایش مذکور اثر سطوح مختلف بر ۳۰۰ ، ۱۵۰ و ۰ پی پی ام و منیزیم ۱۰۰۰ ، و ۵۰۰ ، ۰ پی پی ام برکمیت و کیفیت دو رقم خیار گلخانه ای اکسترم و سینا مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل از دو رقم نشان داد که محلول پاشی بر سبب افزایش بر، نیتروژن کل و فسفر، منیزیم و پتاسیم میوه تعداد میوه و عملکرد کل گردید محلول پاشی منیزیم سبب افزایش بر منیزیم و نیتروژن کل وفسفر میوه تعداد میوه و عملکرد کل شد منیزیم کاربردی پتاسیم میوه را کاهش داد اثر متقابل بور و منیزیم بربسیاری از صفات اندازه گیری شده از جمله عملکردکل معنی دار بود. با توجه به نتایج بدست آمده کاربرد تیمار ۱۵۰ پی پی ام بور + ۵۰۰ پی پی ام منیزیم برای حصول بالاترین کیفیت و کمیت میوه خیار گلخانه ای در این شرایط آزمایش توصیه می شود