سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی حسین آبادی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه کشاورزی اگرری دوشنبه تاجیکس
محمدعلی شیرازی خرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاش
سیدصمد حسینی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

جهت بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی منگنز برروی عملکرد کمی و کیفی گندم رقم هامون آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هشت تیمار با محلول پاشی سولفات روی سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات آهن + سولفات روی ، سولفات آهن + سولفات منگنز ، سولفات روی + سولفات منگنز، سولفات روی + سولفات آهن + سولفات منگنز و تیمار شاهد بدون محلول پاشی از سولفات روی با غلظت ۵ درهزار و سولفات آهن و منگنز با غلظت ۲ در هزار در ۴ تکرار انجام شد نتایج بدست امده از اندازه گیری صفات وابسته به عملکرد بیشترین میانگین عملکرددانه از تیمار سولفات روی به دست آمد. ولی این مقدار از نظر آماری معنیدار نگردید همچنین اثر تیمار برصفات وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله و طول سنبله معنی دار نشد ولی نسبت به شاهد افزایش نشان داد که به ترتیب ۹٫۸ و ۸/۹ درصد برتری نشان داد.