سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمر
نوراله معلمی – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمد حسن مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید منصور سید نژاد – دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید بوریک در سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ ، بر سه رقم زیتون (کرونیکی، میشن و کایلت) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار اجرا شد. درختان در دو مرحله (یک هفته قبل از باز شدن کامل گل ها و ۱۵ روز پس از آن) با بر و روی به ترتیب از منابع اسید بوریک و سولفات روی ( ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر) به تنهایی یا در ترکیب با هم محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که در طول دوره ی رسیدن میوه، میزان قندهای محلول کاهش اما درصد روغن افزایش یافت . محلول پاشی با روی، درصد روغن را به طور معنی داری افزایش داد. تیمار بر بیشترین تأثیر را بر افزایش درصد قند های محلول میوه داشت. وزن میوه و همچنین وزن تر و خشک گوشت در تیمار ترکیبی بر و روی به طور معنی داری نسبت به سایر تیمار ها افزایش یافت.