سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو نعمتی آشنا – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، رشته باغبانی گرایش گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
محمداحسان الهیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، رشته باغبانی گرایش گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
وحیدرضا صفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

گل اطلسی یکی از رایج ترین گل ها در فضاهای سبز شهری می باشد. اثر غلظت های متفاوت تیامین و اسید آسکوربیک بر ویژگی های گل، عملکرد گل و رنگیزه های فتوسنتزی گل اطلسی در یک آزمایش گلخانه ای بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل ویتامین B1 (تیامین) در سه غلظت (۵۰ و ۱۰۰ و ppm200) و ویتامین C (اسید آسکوربیک) در سه غلظت (۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ppm) بودند. تیمار شاهد، اسپره برگی آب مقطر بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید. گیاهان در شرایط گلخانه به مدت ۳ ماه رشد نمودند. سپس از محل طوقه قطع و برگ و ساقه آنها جدا گردید. صفات اندازه گیری شده گیاه شامل تعداد گل در بوته، وزن گل، قر گل، کلروفیل a و b و کارتنوئیدها در اندام هوایی گیاه بود. نتایج نشان داد که کاربرد تیامین و اسید آسکوربیک باعث افزایش صفات مورد بررسی در گیاه اطلسی شد. بالاترین میزان وزن کل از تیمار ppm200 تیامین با میانگین ۱/۵۹ گرم بدست آمد و بیشترین تعداد گل در بوته تیمار ppm200 اسید آسکوربیک با میانگین ۱۷/۸ را به خود اختصاص داد. بیشترین میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کارتنوئیدها به ترتیب با میانگین ۰/۶۱۸، ۰/۳۵۱ و ۰/۷۲۸ و میلی گرم بر گرم وزن تر بافت از تیمار ppm200 تیامین حاصل شد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد محلول پاشی غلظت های ۱۰۰ و ppm200 تیامین و اسید آسکوربیک تأثیر مثبت بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی اطلسی داشته و در نتیجه آن تعداد گل در بوته و وزن گل نیز افزایش داشتند.