سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود شیریان – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح بذر و نهال، کرج
سعید سیف زاده – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایرا

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر صفات کمی وکیفی گیاه مرزه در تراکم های مختلف، به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در بهار و تابستان سال ۱۱ در قزوین اجرا شد.محلول پاشی در چهار سطح ) M1 : آب خالص ، M2 : آهن و M3 : روی و M4 : آهن + روی( به عنوان کرت های اصلی و تراکمگیاهی در ۴ سطح ) P1 ، ۰۵ : P2 ،۵۰ : P3 155 و : P4 120 بوته در متر مربع( در کرت های فرعی قرار گرفتند. نمونه برداری ها :در سه مرحله )چین اول، چین دوم، ۱۰ روز قبل ازرسیدگی و مرحله برداشت نهایی( صورت گرفت. نتایج نمونه برداری های مرحلهدوم )چین دوم( نشان داد که محلول پاشی عناصر ریز مغذی باعث افزایش وزن تر برگ، وزن خشک برگ و تعداد برگ در بوته شد.همچنین نتایج بیانگر این بود که تراکم گیاهی نیز اثر معنی داری بر وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر بوته، وزن خشک بوته و تعداد برگ داشت و با افزایش تراکم بوته کلیه این صفات کاهش یافتند.