سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید رضا صفاری – استادیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – دانشیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
میترا مهربانی – دانشیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اثر اسپری برگی سه ماده مختلف اسید سالیسیلیک ، اسید آسکوربیک و تیامین روی صفات نشت یونی ، تعداد و طول روزنه های برگ گیاه همیشه بهار د رگلدان و در شرایط عادی و بدون تنش در گلخانه های تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۸۹ بررسی گردید. اسپری برگی این مواد در غلظت های ( ۱۰۰ppm و ۵۰ اسید سالیسیلیک ) ؛ ( ۲۰۰oom و ۱۰۰ اسید آسکوربیک ) و ( ۱۰۰ppm و ۵۰ تیامین ) اعمال شد.در این آزمایش پارامترهای تعداد و طول روزنه ، میزان نشت یونی ، وزن تز و خشک اندام هوایی گیاه اندازه گیری شد. تعداد روزنه با کاربرد اسید آسکوربیک و تیامین افزایش یافت اما با کاربرد سالیسیلک اسی میانگین تعداد روزنه کاهش یافت. طول روزنه با کاربرد سالیسیلیک اسید ۱۰۰ppm به میزان ۱۹/۹۶ درصد کاهش یافت و با کاربرد غلظت های مختلف از اسید آسکوربیک و تیامین ، نتایجگوناگونی مشاهده شد. کاربرد سالیسیلیک ۱۰۰ppm نشت یونی را به میزان ۱۶/۵۲ درصد کاهش داد و با کاربرد تیامین اسید آسکوربیک نشت یونی معنی دار نبود . بیشترین میزان وزن تر و خشک اندام هوایی با کاربرد تیامین در غلظت ۱۰۰ppm بدست آمد.