سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش فروهرنیا – کارشناس ارشد زراعت
غلامرضا معافپوریان – مدرس دانشگاه پیام نور میناب و جهرم
حسن دهقان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فارس

چکیده:

به منظور اثر محلولپاشی کود حاوی عناصر کم مصرف(آهن، روی، مس و منگنز) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شفق، تحقیقی در سال ۸۸ – ۸۷ در منطقه رودبال استهبان با عنوان اثر محلولپاشی کود میکرو معدنی در سه مرحله از رشد(پنجه زنی، ساقه روی، خوشه دهی) به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف کود میکرو معدنی( ۰، ۲، ۳ و ۴ در هزار) به عنوان فاکتور دوم با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلولپاشی سطوح مختلف کود میکرو معدنی بر عملکرد برنج در سطح ۱ درصد معنی دار است. اثر محلول پاشی کود میکرو معدنی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد برنج معنی دار نشد. جداول مقایسه میانگین نشان داد که بهترین سطح کود مصرفی میکرو معدنی برای محلولپاشی گیاه برنج سطح ۳ در هزار است و مناسب ترین و اقتصادی ترین زمان محلولپاشی مرحله ساقه روی است