سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتانه علی حسین پور –

چکیده:

عنصر بر یکی از هفت عناصر کم مصرف گیاهان زراعی است که نقش عمدهای را درتنظیم رشد و عملکرد محصولات زراعی برعهده دارد. کمبود آن در بین عناصر کم مصرف پس از آهن و روی بزرگترین خسارت را بر محصول وارد می سازد. به همین منظور و جهت ارزیابی اثرات محلولپاشی عنصر بر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا، آزمایشی در تیر ماه سال ۱۳۸۸ در منطقه خرم آباد بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای محلول پاشی (شاهد بدون محلول پاشی، محلول پاشی دو در هزار در مراحل ۵۰ درصد گلدهی و غلاف دهی و محلول پاشی چهار در هزار در مراحل ۵۰ درصد گلدهی و غلاف دهی) و ارقامM9 ,M و ۷ L17 در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین پاسخ به محلولپاشی عنصر ب ر مربوط بود به صفات ارتفاع بوته، محتوای روغن دانه، میزان پروتئین دانه و عملکرد دانه در مرحله گلدهی سویا و رقمM7 نسبت به تیمار شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) و کمترین میزان عملکرد و به طبع آن اجزا عملکرد در رقم ;L17 مشاهده شددر پاسخ رقمM9 به اثرات محلولپاشی اختلافات معنیداری از نظر آماری مشاهده شد علاوه بر آن بین صفات عملکرد روغن و عملکرد پروتئین با سایر صفات، همبستگی معنیداری مشاهده گردید