سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه حدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه باغبانی، ک
عبدالکریم کاشی – استاد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدعلی نجاتیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

این تحقیق در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در گلخانه ای واقع در روستای فارسیان در استان قزوین به مرحله اجرا درآمد. آزمایشهای مربوط به این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. در این تحقیق اثر محلول پاشی اسید بوریک ( ۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ پی پی ام) و سولفات منیزیم (۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام) برعملکرد و مقدار عناصر برگ در خیار گلخانه ای رقم اکسترم بررسی شد. نتایج نشان داد محلول پاشی اسید بوریک، نیتروژن کل و فسفر برگ را به طورمعنی داری افزایش داد. بالاترین میزان فسفر و نیتروژن کل در تیمار ۱۵۰ پی پی ام مشاهده شد. منیزیم کاربردی، فسفر و منیزیم برگ و عملکرد کل را افزایش داد. بالاترین میزان فسفر وعملکرد کل در تیمار ۱۰۰۰ پی پی ام و بیشترین میزان منیزیم برگ در تیمار ۵۰۰ پی پی ام مشاهده شد. اثر متقابل بور با منیزیم بر منیزیم، نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم برگ و عملکرد کل معنی دار شد.