سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن نیکخواه کوچکسرایی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

با توجه به کاهش کارآیی ریشه های گندم در جذب نیتروژن خاک در مراحل انتهایی رشد، گرمی و خشکی هوا و سطح خاک، تجمع کود پاشیده شده بین برگها و ساقه ها و کاهش کارآیی مصرف کود و آلودگی محیط زیست و نظیر آن در کشت دیم گندم، به نظر می رسد محلولپاشی کودنیتروژن دار، روشی موثر برای تأمین نیتروژن مورد نیاز گندم در مرحله پس از گرده افشانی باشد. لذا آزمایشی به مدت سه سال زراعی۱۳۹۰-۸۷در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر) ۳۶°,۳۰′ N, 52°,۴۸′ E ( بر روی گندم دوروم، در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با چهار تکرار اجرا شد. تجزیه آماری داده ها نشان داد که محلولپاشی توانسته است برای صفات عملکرد بیولوژیک، درصدپروتئین، عملکرد پروتئین و طول دوره پر شدن دانه افزایش، و برای صفت شاخص برداشت، کاهش اندازه صفت را به همراه داشته باشد و محلولپاشی بر صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر معنی دار آماری نداشت. لذا محلولپاشی در مرحله پس از گرده افشانی می تواند بر کیفیت دانه گندم موثر بوده و کیفیت محصولات غذایی حاصل از آن نیز افزایش می یابد