سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه کریمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم گیاهی گرایش اکولوژی
هادی درزی رامندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
ناصر عباسپور – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
حسن محمودزاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غر

چکیده:

شوری یکی ازموانع و محدودیت های کشت انگور در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می آید منطقه ارومیه به دلیل نزدیکی به دریاچه ارومیه با محدودیت های شوری روبروست دراین مطالعه اکولوژیکی مشکلات رشدی و فیزیولوژیکی چهار رقم انگور قزل اوزوم، قره شیره ، دیزماری و تبرزه رشد یافته در دو منطقه متفاوت از نظر شرایط اکولوژیکی کشتیبان و بالو بررسی گردید. برای این منظور از خاک و آب دو منطقه نمونه برداری و تغییرات اقلیمی بیست ساله در دو منطقه با یکدیگر مقایسه گردید میزان عناصر سمی کلر و سدیم و وزن تر وخشک در برگها و دمبرگ ها ی ارقام دو منطقه بررسی شد. همچنین صفات کمی و کیفی محصولات ارقام انتخابی در دو منطقه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که شرایط اقلیمی در منطقه بالو مساعدتر از منطقه کشتیبان بوده و خاک و آب منطقه کشتیبان از نظر تغذیه ای و به علت شوری بالا مساعد برای انگور کاری نبوده و در منطقه بالو کیفیت و عمکلرد انگور بیشتراز منطقه کشتیبان بوده است.