سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – کارشناس ارشد سازه گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
آزاد یزدانی – استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
مرتضی بسطامی – استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

چکیده:

در طراحی لرزهای سازهها، تجزیه و تحلیل محتوی فرکانسی امواج ارتعاشی زمین از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور مطالعه محتوی فرکانسی، تبدیلات موجک یکی از ابزارهای جدید و کارآمد در مهندسی به شمار میروند که توانستهاند کاستیهای تبدیل فوریه را جبران و بُعد زمان را که یکی از پارامترهای مهم در میزان خسارت به سازه میباشد را نیز به آن اضافه نماید. در این تحقیق، یک سیگنال زمینلرزه با محتوی فرکانسی مشخص با استفاده از تبدیل موجک گسسته به سیگنالهای مختلفی تجزیه میگردد که هر کدام از این سیگنالهای جدید، یک پهنای باند مشخصی از محتوی فرکانسی سیگنال اصلی را پوشش میدهند. در نتیجه این تبدیل، با داشتن سیگنالهای مختلفی که پهنای باند فرکانسی متفاوتی دارند، اثر محتوی فرکانسی بر روی ضریب شکلپذیری سازهها که یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر روی رفتار سازهها میباشد، مورد مطالعه قرار میگیرد.