سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرید گوران اوریمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده مه
علیرضا کیهانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده مه
رضا علیمردانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده مه

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث مربوط به مفاهیم عملکردی تراکتور، کشش تراکتور و میزان لغزش چرخ محرک آن است که تاثیر بسیار زایدی در میزان عملکرد، مصرف انرژی و ظرفیت کاری تراکتور دارد. از آن جا که رطوبت خام بر خصویات فیزیکی و مکانیکی خاک و د رنتیجه بر نیروی کششی و لغزش اثر گذار است، در این تحقیق به بررسی اثر رطوبت بر عملکرد کششی تراکتور در شرایط مزرعه ای پرداختیم. ازمایش ها با استفاده از یک دستگاه تراکتور چهار چرخ محرک و یک دیسک آفست کشیدنی برای اعمال نیروی کششی در سه عمق ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر، در چهار سطح رطوبت خاک با میانگین های ۸/۱۳ و ۱۰/۴۴ و ۱۳/۴۶ و ۱۸/۱۸ درصد و د رهر رطوبت با گاز ثابت تراکتور و ۴ دنده مختلف در خاک لومی رسی مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران در پاییز ۱۳۹۰ صورت پذیرفت. با استفاده از داده های به دست آمده مشخص گردید تاثیر رطوبت بر میزان عملکرد کششی تراکتور معنی دار است. همین طور رفتار لغزش نسبت به سرعت ها و نیروهای کششی متفاوت در ه رمحتوای رطوبت خاک مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .و در نهایت با استفاده از داده های به دست آمده از آزمایش ها و برازش چند متغیره خطی در نرم افزار MATLAB مدلی برای پیش بینی لغزش در تراکتور با استفاده از متغیرهای مستقل رطوبت خاک، نیروی کششی و سرعت ، با ضریب تعیین ۰/۸۲۴ به دست آمد.