سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان شادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و کارشناس مرک
سیدعلی پیغمبری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبدالله محمدی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرداویج شعاعی دیلمی – کارشناس ارشد، مسئول بخش ژنتیک و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات توتون رشت

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثر متقا ل ب ژنو تیپ و محیط برای تعیین سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های توتون ویرجینیا در دو منطقه رشت و تیر تاش درمزرعه تحقیقاتی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) ، در سه تکرار و دو سال زراعی متوالی (۱۳۸۹-۱۳۸۷) کشت و مورد مطالعه قرارگرفتند. بررسی پایداری عملکرد برگ خشک توتون بر اساس پارامترهای ابرهارت و راسل نشان داد که ژنوتیپ های شماره ۳ و ۲ به ترتیب میانگین عملکرد بالاتر از میانگین کل را به خود اختصاص دادند و همگی دارای ضریب رگرسیون و انحراف از خط رگرسیون غیر معنی دار بودند، از اینرو دارای سازگاری عمومی مطلوبی هستند. در روش تجزیه رگرسیون تای ژنوتیپ های ۱ و ۳ و ۵ در ناحیه پایداری قرار گرفتند، اما از بین آنها ژنوتیپ شماره ۳ (Caspian Z1) به علت دارا بودن مقدار λ نزدیک به ۱ و مقدار α نزدیک به صفر و همچنین میانگین عملکرد بالاتر از میانگین کل از پایداری بسیار بالایی نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار بود . به طور کلی در این تحقیق ژنوتیپ ۳ براساس روش تای و همچنین روش ابرهارت و راسل به عنوان ژنوتیپ معرفی گردید.