سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خداداد مصطفوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام کلزا از روشGGE biplot استفاده شد. در این آزمایش ده رقم کلزا به نام های مودنا، اکاپی، ۴۰۱Hyola لیکوردOpera وزرفام، SLM046 ،RGS003 ساری گل و Hyola308 در چهار منطقه شامل کرج، بیرجند، فیروز آباد و کاشمر کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح مورد استفاده در تمامی مناطق بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. صفت عملکرد دانه در کرت برای ارقام مورد نظر اندازه گیری و توسط روش بای پلات مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپ ها، ارقام لیکورد، ۳۰۸ Hyola مودنا و زرفام به ترتیب بهترین ارقام شناخته شدند. بهترین ارقام در مناطق کرج و کاشمر ارقام لیکورد Hyola308 در منطقه بیرجند ارقام Opera ،Hyola 401 و ساری گل بودند. طبق نتایج گرافیکی برای منطقه شیراز رقم مناسبی شناسایی نشد. در مناطق مورد نظر سه ابر محیط تشخیص داده شد. ابر محیط اول شامل کرج و کاشمر بود. بیرجند و شیراز نیز هر کدام در یک گروه جدا قرار گرفتند. بهترین منطقه برای تمیز ارقام از یکدیگر کرج تشخیص داده شد. ارقام لیکورد و SLM046 به ترتیب بالاترین و پائین ترین واکنش ژنوتیپی به مناطق را نشان دادند