سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه پاغنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رحمت اله عمادی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در ا ین پژوهش شش تر کیب مختلف که پتان سیل ا ستفاده در تو لید جرمها ی نسوز کم س یمان اس پینلی دارندشامل بوک سیت و منیزیت کلسینه، آلومین کلسینه و منیزی ت کل سینه، س یمان نسوز و میکروس یلیس، آلو مینکلسینه و میکروسیلیس، بوک سیت و پوسته اک سیدی و آلو مین کل سینه و پوسته اک سیدی مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه ها پس از پرس و خشک شدن در دما ی ۱۴۰۰درجهبه مدت ۲ ساعت قرار گرفتند و آزما یشاتXRD به منظور شناخت فازهای بوجود آمده انجام شد. با تشریح فازهای دیرگداز و یا زودذوب در هریک از جفت ها ی تر کیبی شش گانه که در متن مقاله برر سی شده است چن ین ن تیجه گی ری گرد ی د که بوک سیت اگریگیت(کلوخه) پایدار و میکروسیلیس بایندر(پیونددهنده) مشکل آفر ین است که مقدار آن در تر کی ب جرم ها باید به حداقل کاهش یابد. برای ایجاد اسپینل درجا از نوع MgAl2O4 تلفیق آلومین کلسینه و منیزیت کلسینه بهتر ین همبسته و برا ی ا یجاد اسپینل هرسینیتی از نوع FeAl2O4 تلفیق آلومین کلسینه و پوسته اکسیدی نورد مناسب می باشد.