سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه بهبهانی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
علی رضا واعظی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر نهال های ارقام زرد و آربیکن زیتون، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش چهار سطح شوری( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم) و چهار نسبت مختلف آمونیوم به نیترات شامل N0= محلول بدون آمونیوم + ۱۴meq/l نیترات ؛ N2 : محلول حاوی ۲meq/l آمونیوم + ۱۲meq/l نیترات؛ N4: محلول حاوی ۴meq/l آمونیوم + ۱۰meq/l نیترات ؛ N6:محلول حاوی ۶meq/l آمونیوم+ ۸meq/l نیترات روی نهال های یک ساله زیتون ارقام زرد و آربیکن کاشته شده در بستر پرلیت : شن به نسبت ۱:۱ استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر معنی داری بر کاهش سرعت رشد رویشی، سطح برگ، تعداد برگ و مقادیر نیتروژن، پتاسیم و فسفر دارد. کاربرد اشکال مختلف نیتروژن نشان داد، که مقدار زیاد آمونیوم در محلول غذایی سرعت رشد نسبی ، اندازه سطح برگ و تعداد برگ را کاهش می دهد در مجموع اثرات منفی شوری و آمونیوم باعث کاهش صفات رویشی و میزان نیتروژن و پتاسیم و برگ در هر دو رقم شد و نیترات بدون حضور آمونیوم توانست تاحدودی اثرات منفی شوری را تعدیل کند.