سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالعلی حسامی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ابوالفضل محدثی – دانش آموخته گروه علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سعادت ساری خانی خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کنار (Ziziphus spina-christi) از جمله گیاهان گرمسیری مهم کشور می باشد که به دو روش جنسی و غیر جنسی تکثیر می گردد. یکی از مشکلات عمده در تکثیر جنسی کنار، سرعت پایین جوانه زنی بذر است که علت این پدیده خفتگی مکانیکی بذر می باشد. لذا آزمایشی جهت بررسی اثر متقابل سن بذر و تیمارهای مختلف شکستن خفتگی آن بر جوانه زنی بذر کنار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو تیمار سن بذر ( بذور سال گذشته و بذور سال جاری) و ۱۰ تیمار مختلف حذف خفتگی پوسته بذر( شاهد، آب معمولی به مدت ۴۸ ساعت، اسید سولفوریک غلیظ به مدت ۶ و ۸ و ۱۰ ساعت، آب گرم ۷۵ و ۸۵ و ۹۵ درجه سانتیگراد ، ایجاد شکاف در اندو کارپ، حذف مکانیکی اندوکارپ) انجام گرفت. بررسی نتایج نشان داد که بذور سال جاری نسبت به سال گذشته از درصد و شتاب تنژگی بیشتری برخوردار بودند. همچنین درصد و شتاب تنژگی در بذور سال جاری تحت تیمار آب معمولی به مدت ۴۸ ساعت مشاهده گردید. فاکتور سن بذر اثر معنی داری بر میانگین تنژگی روزانه و ارزش تنژگی بذور کنار داشت. همچنین اختلاف معنین داری بین تیمارهای مختلف شکستن خفتگی بذر از نظر ارزش و میانگین تنژگی روزانه بذر مشاهده گردید، به طوری که تیمار مکانیکی اندوکارپ بذور سال جاری بیشترین ارزش و میانگین تنژگی روزانه را نشان داد.