سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر جمالی حاجیانی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیستشناسی
سید مجید قادریان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیستشناسی

چکیده:

سرب و کادمیوم در گیاهان عملکرد شناختهشدهای ندارند و بر رشد اغلب گیاهان اثر بازدارندگی دارن د. گیاه Matthiola chenopodiifolia یکی از گیاهان مقاوم به این فلزات است. در این تحقیق اثر متقابل و رقابتی سرب و کادمیوم بر روی وزن خشک و میزان تجمع این عناصر با استفاده از ترکیبات غلظتی مت فاوت سرب و کادمیوم در گیاه M. chenopodiifolia بررسی گردیدهاست. بر اساس نتایج حاصل، افزایش غلظت سرب در محلول غذایی در تمام تیمارهای کادمیوم باعث کاهش جذب کادمیوم گردیدهاست و در نتیجه وزن خشک بخشهای هوایی افزایش یافتهاست. اما افزایش غلظت کادمیوم اثری بر میزان جذب و تجمع سرب نداشتهاست ولی وزن خشک بخشهای هوایی را در هر یک از تیمارهای سرب کاهش دادهاست