سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره جمع دار – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه بیماری شناسی گیاهی ،دا
صدیقه محمدی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ،گروه بیماری شناسی گیاهی ،دا

چکیده:

مکانیسم آنتاگونیستی ۴ جدایه (Th1وTh2وTh3وTh4) T.harzianum و جدایه T.koningii در مقابل Verticillium dahliae در بررسی ماکروسکوپی تقابل مسستقیم جدایه های Trichoderma و V.dahliae مورد بررسی قرار گرفت .و مشخص شد که جدایه T.koningii در هر سه نوبت یادداشت برداری به ترتیب به میزان ۷۸٫۸۹ و ۸۳٫۰۱ و ۷۶٫۸۹ درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسیلیوم های V.dahliae داشته است.