سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیما بیاناتی – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
نسرین قمری رحیم –
علی سپهری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

اندازه ی غده های بذری تاثیر مهمی بر عملکرد گیاه سیب زمینی دارد.دراین راستا آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در بهار۸۹بصورت طرح فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی باعوامل اندازه ریزغده در سه سطح (۱۵-۱۰،۲۰-۱۵،۲۵-۲۰ میلی متر)وکودزیستی فسفره در سه سطح(بدون مصرف کود، یکبارکوددهی، دوبارکوددهی)درسه تکرار انجام شد صفات مورداندازه گیری شامل تعدادساقه در بوته، تعدادغده دربوته، وزن خشک غده، بیوماس کل و شاخص برداشت بوده است.اثر اندازه ی ریزغده های ۲۰-۲۵ در تمامی صفات معنی داربوده است و همچنین مصرف دوبار کودزیستی تاثیر معنی داری بر روی صفات اندازه گیری شده در سطح۰٫۵ داشته است . برهمکنش اندازه غده×کودزیستی درسطح یک درصد درتمام صفات به جز تعدادساقه در بوته و وزن خشک غده ،معنی داربوده است .نتایج نشان می دهد اندازه ریزغده ۲۵-۲۰ میلی متر و مصرف دوبارکودزیستی بیشترین عملکرد را داشته است.