سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی قرنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رقیه ذبیحی محمودآباد –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و دو سوش باکتری آزوسپریلیوم بربرخی خصوصیات فیزیولوژیک عملکرد واجزای عملکرد گندم رقم شیرودی یک ازمایش مزرعه ای در شهرستان مشگین شهر بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهارتکرار درطی سال زراعی ۹۰۸۹ به مرحله اجرا درآمد تیمارهایآزمایشی عبارت بودند از کرتهای اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن N0,N50,N100 از منبع کود اوره و کرتهای فرعی شامل دو سویه باکتری Azosprillium lipoferum A4,A22 به همراه شاهد بدون تلقیح بود هرواحد آزمایشی شامل ۵ خط کاشت بطول ۳ متر و فاصله ردیف های کشت ۳۰ سانتی متر منظور گردید صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد پنجه وزن هزاردانه عملکرد داه شاخص برداشت ارتفاع بوته و تعداد دانه در بوته بود داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای Excel و MSTATC مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.