سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کرامت تیموری – دانشجویان کارشناسی ارشد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی –

چکیده:

طول عمر Vase life گلهای شاخه بریده به مهمترین ویژگی کیفی گلهای شاخه بریده تبدیل شده است که در تعیین ارزش گلها و ارزیابی ارقام جدید مورد توجه قرارمیگیرد یکی ازمهمترین گلهای شاخه بریده صادراتی ایران میخک می باشد و هرگونه افزایش در طول عمر این گل به افزایش حجم و ارزش صادرات آن برای کشور می انجامد این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی یزد در سال ۸۹-۸۸ انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور نوع رقم در دو سطح رقم استاندارد و خوشه ای فاکتور کاربرد دو نوع الکل متانول و اتانول در شش سطح ۰٫۲٫۴٫۶٫۸٫۱۰ درصد بود صفات مورد اندازه گیری نقصان اشباع و RWC بود تجزیه واریانس RWC نشان میدهد که به جز اثر متقابل نوع گل در الکل و نوع گل د رنوع الکل در نوع غلظت در سطح ۵% اثر معنی داری نداشت.