سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم مرادقلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
حمیدرضا مبصر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

برای مطالعه اثر قارچ آربوسکولار مایکوریزا آزمایشی ، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک به اجرا در آمد. این آزمایش شامل دو در دو سطح بدون تلقیح و تلقیح و تیمار دوم ارقام ذرت دانه Glomus mossea تیمار، که تیمار اول قارچ مایکوریزا از گونه بودند. نتایج آزمایش نشان داد، کاربرد قارچ آربوسکولار مایکوریزا بر SC و ۷۰۴ SC7020 ،Tisa ،SC ای در چهار سطح ۷۷۰ ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد دانه در بلال در بوته و درصد پروتئین اثر معنی داری در سطح ۱% آماری و بر طول برگ پرچم اثر معنی داری در سطح ۵% گذاشته است. استفاده از قارچ آربوسکولار مایکوریزا بر قطر ساقه، تعداد برگ و وزن ۱۰۰ دانه تاثیر معنی داری نداشت. استفاده از قارچ آربوسکولار مایکوریزا بر وزن ۱۰۰ دانه ارقام تاثیر معنی داری در سطح ۱% گذاشته و بر ارتفاع بوته و درصد پروتئین در سطح ۵% تاثیر معنی داری گذاشت، اما بر قطر ساقه، تعداد برگ، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد دانه در بلال در بوته تاثیر معنی داری نداشت