سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نارملا آصفی – گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پریسا جعفریان – گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
منصوره مظفری – بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان ش

چکیده:

انار از جمله میوه هایی است که کشور ایران تولید کننده رقمهای بسیار مرغوب آن می باشد. . یکی از مشکلات میوه انار در ایران نگهداری و عرضه نامناسب آن است . در مطالعه حاضر تاثیر سه مایع پوششی ( شربت قند، مخلوط شربت قند + آب انار، آب انار خالص) در دو دمای نگهداری [ دمای یخچال۴+ و دمای محیط ۲۷به مدت ۸ ماه نگهداری بر روی دانه های انار دو رقم پوست سیاه ساوه و پوست سفید شیرین ساوه بررسی گردید .مناسبترین مایع پوششی جهت حفظ کیفیت فیزیکی، شیمیایی و ارگانولپتیکی محصول درطول زمان انبارداری مشخص شد. برای این منظور پارامترهایی مانند PH اسیدیته، ترکیبات فنلی کل، مقدار آنتوسیانین، میزان رنگ محصولAbs420+Abs520 و شدت رنگ (Abs520/Abs420 در نمونه تازه و نمون ههای تیمار شده در مایع پوششی هر دو ماه یکبار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داد نمون ههای آماده شده در شربت قند در مقایسه با سایر تیمارها دارای پایین ترین شدت رنگ و میزان آنتوسیانین، مقدار رنگ، و ترکیبات فنلی در نمونه های تیمار شده در دمای۴+ دارای بیشترین مقادیر و کمترین میزان شدت رنگ می باشند .