سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین نستری نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدحسین نعمتی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین آرویی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از مالچ بعنوان یکی از روشهای شناخته شده درکاهش مصرف آب مورد توجه قرارگرفته است بدین منظور آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستانتربت جام برروی دو رقم خربزه انجام گردید عامل آبیاری در سه سطح دور آبیاری ۶ ، ۸ و ۱۰ روز بعنوان کرت اصلی و دو عامل مالچ مخلوط مالچ کاه و شلتوک برنج مالچ پلاستیک و بدون مالچ و رقم دو رقم خاتونی و قصری بصورت فاکتوریل در کرت فرعی قرارگرفتند. نتایج نشان دادکه در صفاتعملکرد زودرسی وزن میوه و تعداد میوه روی بویته برای تیمارهای مالچ و دور ابیاری تفاوت معنی داری وجوددارد زودرس ترین میوه ها در دوره آبیاری ۸ و ۱۰ روز با مالچ پلاستیک مشاهده گردید.مالچ پلاستیک در دور آبیاری ۶ روز باعث کاهش عملکرد گردید اما در دور آبیاری بیش از ۸ روز باعث افزایش عملکرد شد که با توجه به مزیت در مصرف آب کمتر و بهبود عملکرد میوه برای مناطق خشک و کم آب توصیه میگردد.