سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه میرابی – کارشناسی ارشد باغبانی
سید حسین نعمتی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین داوری نژاد – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پپینو به عنوان یک سبزی میوه ای جدید در ایران با نام علمی Solanum muricatum گیاهی علفی، بوته ای و چند ساله از تیره سیب زمینی است. به منظور بررسی اثرات مالچ، هرس و تراکم بر برخی صفات رویشی و زایشی پپینوشامل: سطح برگ بوته، تعداد خوشه در هر بوته وتعداد میوه در هر بوته، آزمایشی در قالب فاکتوریل (۲×۳×۳) ، بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: مالچ در سه سطح (مالچ چیپس چوب، کلش برنج و بدون مالچ)، هرس در سه سطح (هرس بوته با دو ساقه اصلی، هرس بوته با ۳ ساقه اصلی و بوته های بدون هرس) و تراکم در دو سطح (۳/۳ بوته در متر مربع و ۴/۳ بوته در متر مربع) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار مالچ در کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد (۰/۰۱≥ p) . در تمامی صفات مالچ چیپس چوب عملکرد بهتری نسبت به کلش برنج و شاهد نشان داد. تیمار هرس در کلیه صفات معنی دار بود. در صفات رویشی هرس دو ساقه ای بهتر از سه ساقه ای عمل کرد ولی تعداد خوشه در هر بوته و تعداد میوه در هر بوته در هرس سه ساقه ای بیشتر بود. اثر متقابل مالچ و هرس نیز در کلیه صفات، معنی دار بود (۰/۰۱≥ p) . تیمار تراکم اعمال شده در هیچ یک از صفات دارای اثر معنی داری نبود.