سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا منفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، بخ کشاورزی،دانشجوی سابق کارشناسی ارش
بهنام بهروزنام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، بخ کشاورزی، اعضای هیات علمی
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، بخ کشاورزی، اعضای هیات علمی
مریم رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، بخ کشاورزی،دانشجوی سابق کارشناسی ارش

چکیده:

طول عمر پ از برداشت گل های شاخه بریده یکی از مسائل اساسی دربازارهای جهانی این دسته از گیاهان زینتی می باشد. گل شاخه بریده ژربرا از نظر عرضه و تقاضا در رده چهارم گل های شاخه بریده ی جهان قرار دارد. به منظور بررسی اثر مواد شیمیایی کریسال بر طول عمر پ از برداشت گل بریده ژربرا رقم سوپرنووا پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ماده کریسال ۵،۱۰،۱۵ گرم بر لیتر و نوع برش در ته شاخه گل شامل بدون برش و یا برش انتهای شاخه در ۵ تکرار، در شهر جهرم انجام گردید. مشاهده نتای نشان داد که برش یا عدم برش انتهای ساقه تاثیر به سزایی در صفات مورد بررسی از جمله کاه درصد پژمردگی و کاه خمیدگی ساقه و افزایش عمر گلجایی ندارد اما تاثیر مثبت ماده غذایی کریسال بر کاه درجه خمیدگی گردن ، کاه درصد پژمردگی و افزای عمر گلجایی نمایان بود و غلظت های بالای آن اثر مطلوبی در کاه درجه خم نشان داد.