سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بدیعی جوان – دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – دانشگاه سمنان

چکیده:

این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی، سینتیک و سرعت تشکیل هیدرات پروپان می پردازد و اثر یک ماده فعال کننده سطحی غیر یونی به نام Triton X100 را بر روی سرعت تشکیل هیدرات پروپان مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمایش ها در دو غلظت ۳۰۰ و ۵۰۰ (برحسب ppm) و در دمای ۲۷۴ k نشان می دهد که این ماده اثری بر افزایش سرعت تشکیل هیدرات در این غلظت ها را ندارد. سپس به مقایسه بین تأثیر Triton X100 و ما ده فعال کننده سطحی آنیونی به نام سدیم دودسیل سولفات (SDS) بر سرعت تشکیل هیدرات پروپان می پردازد. علاوه بر این اثر شدت اختلاط بر سرعت تشکیل هیدرات گازی در حضور SDS مورد بررسی قرار می گیرد که با افزایش دور همزن از ۵۰۰ به ۷۵۰ دور بر دقیقه، سرعت تشکیل هیدرات در حالت خالص به میزان ۵/۱ برابر، در غلظت ۳۰۰ ppm، ۵/۱ برابر و در غلظت ۵۰۰ ppm، ۲ برابر افزایش می یابد.