سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید داودبیگی – ارائه کننده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
مهرزاد تحملی رودسری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

با توجه به نقش برجهای خنککننده در نیروگاهها، این سازهها در فهرست سازههای خاص و مهم به شمار میروند وآسیب دیدن آنها میتواند عملکرد مستمر نیروگاه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین احداث برجهای خنککننده در مناطق زلزلهخیز نیازمند بررسی رفتار این سازه تحت اثر زلزله میباشد، در تحلیل لرزهای برجهای خنککننده فلزی توجه ویژهای به مؤلفههای افقی شتاب زلزله وجود دارد، لیکن معمولاً از اثر مؤلفه قائم زلزله صرفنظر میشود. در این تحقیق سعی گردیده تأثیر مؤلفه قائم شتاب زلزله روی نتایج برش پایهی بدست آمده از تحلیلهای دینامیکی افزاینده ۳ (IDA) و با استفاده از نرمافزار اجزای محدود OpenSees مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور شتاب نگاشتهای دو زلزلهی کوبه ۴ و مورگانهیل ۵ به سازه اعمال شده است. نتایج بدست آمده در نهایت نشان میدهند که لحاظ کردن مؤلفه قائم زلزله گرچه روی نتایج بدست آمدهی برش پایه مؤثر است، لیکن نمیتوان اثر مؤلفه قائم را در مقایسه با تأثیر مؤلفههای افقی چشمگیر دانست