سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
مجتبی بارانی مطلق – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردی پور – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عظیم قاسم نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

وجود عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن، فسفر و همچنین ماده آلی فراوان سبب شده تا لجن فاضلاب بعنوان کودی ارزان قیمت مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب بر ماده آلی وpH خاک و جذب فسفر توسط ذرت ، آزمایشی گلخانه ای با کاربرد سطوح مختلف لجن (۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵%) بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. نتایج نشان داد افزایش لجن فاضلاب باعث کاهش معنی دارpH خاک و افزایش معنی دار ماده آلی خاک و همچنین مقدار فسفر جذب شده توسط ذرت نسبت به تیمار شاهد ( سطح صفر لجن ) می گردد. کمترین مقدار pH در بین تیمار هایی که لجن دریافت نموده بودند، در تیمار با سطح۲۵% لجن مشاهده گردید و بیشترین مقدار ماده آلی و فسفر جذب شده نیز در تیمار با سطح ۲۵% لجن مشاهده گردید.