سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده میرزائی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی
سیدنادعلی علوی بختیاروند –

چکیده:

در تصفیه خانه های علاوه بر تعیین ماده منعقدکننده مناسب برای حذف کدورت ، یافتن روشهایی که در عین کارایی موثرمنجر به کاهش مقدار مصرف ماده منعقدکننده وهزینه شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر لجن برگشتی در بهبود عملکرد منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت، باکتریهای کلیفرم، باکتریهای هتروترفیک در مرحله اختلاط سریع از آب آشامیدنی صورت پذیرفت. به منظور تعیین حجم بهینه لجن برگشتی تزریقی به مرحله اختلاط سریع به همراه PAC در حذف کدورت، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و باکتریهای هتروتروف ، آزمایشات بر مبتای متغیرهایی چون حجم لجن تزریقی ( ۰تا ۱۲۵ میلی لیتر) و کدورت های مختلف بین NTU 112-58 صورت پذیرفت. در پایان هر آزمایش جار, پایان کدورت باقیمانده وپارامترهای میکروبی نمونه ها اندازه گیری شده و کارائی منعقدکننده در حذف کدورت وپارامترهای میکروبی با استفاده از آنالیز آنالیز کوواریانس ودانکن تعیین ونمودارهای مربوطه بااستفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد واز نظر آماری (P <0/05) معنی دار تلقی گردید. حداکثر راندمان حذف کدورت در دوز ۱۰pmm در حجم لجن تزریقی ۱۰cc مشاهده شده است. حداکثر راندمان حذف کدورت در دوز۳۰ppm در حجم لجن تزریقی ۳cc مشاهده شده است ولی چون تفاوت معنا داری بین راندمان حذف کدورت در دوزهای پایین تر از ۱۰cc وجود نداشت بنابراین دوزهای ۴cc و ۸cc انتخاب شدند. این مطالعه نشان داد که با افزایش لجن به مرحله اختلاط سریع کدورت نمونه کاهش پیدا می کند.