سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید میردامادی – دانشیار و عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شادی آقاقزوینی –
مسعود فلاح پور –
به آذین احمدی –

چکیده:

پروبیوتیک ها به عنوان یک ارتقاء دهنده سلامتی و یک نگهدارنده طبیعی مورد توجه قرار گرفته اند. این باکتری ها قادرند ترکیبات ضد میکروبی تولید کنند. از جمله این ترکیبات ضد میکروبی می توان به نیسین اشاره کرد که طیف اثر وسیعی علیه پاتوژن ها دارد. در این تحقیق اثر باکتری اکتوکوکوس لاکتیس PTCC 1336 در مهار رشد سه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ۱۳۰۱ PTCC، استافیلوکوکوس اورئوس ۱۴۳۱ PTCC و اشریشیا کلی ۲۵۹۲۲ PTCC1399، در محیط کشت و پنیر به عنوان مدل غذاییمورد بررسی قرار گرفت. میزان تلقیح برای لاکتوکوکوس لاکتیس (۸)۱۰ الی (۷)۱۰ و برای سوشهای پاتوژن (۵)۱۰ بود. نتایج کشت توآم لاکتوکوکوس لاکتیس و لیستریا مونوسیتوژنز نشان داد که تعداد این باکتری قبل از ورود به فاز لگاریتمی رشد بطور کامل به صفر رسید. ازطرفی در کشت توام با استافیلوکوکوس اورئو ، س تعداد آن به تدریج کاهش یافت و از ۴/۶log CFU/mL در لحظه صفر، بیشتر نشد و از طرفی کاهشی هم مشاهده نشد. در واقع لاکتوکوکوس لاکتیس یک اثر مهار رشد را در مورد اشریشیا کلی داشت. همچنین بررسیمیزان مهار این باکتریها در پنیر نشان داد که لیستریا مونوسیتوژنز حساسترین سوش در مقایسه با دو باکتری دیگر است. میزان آن از (۵)۱۰ CFU به ازای هر گرم پنیر به ( CFU 1/6×10(3 در روز هفتم و صفر در روز چهاردهم در مقایسه با نمونه شاهد رسید. در مورد استافیلوکوکوس اورئوس ، تعداد آن از( CFU 10(5 به ( ۸/۲×۱۰(۴ در روز چهاردهم و در روز بیست و هشتم به صفر رسید. در مورد اشریشیاکلی ابتدا تعداد آن به (CFU 10(6 در روز هفتم رسید و به تدریج از هفته دوم کاهش یافت و با یک هفته تاخیر نسبت به دو باکتری دبگر، یعنی در روز ۳۵ تعداد آن به صفر رسید. با توجه به نتایح بدست آمده در این تحقیق می توان لاکتوکوکوس لاکتیس را به عنوان یک پروبیوتیک که قادر به مهار رشد باکتریهای پاتوژن و مولد فساد است بدون هیچ اثر نامطلوب بر خواص حسی پنیر، معرفی کرد.