سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سالار عبدالهی حقی – کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق تهران
حسین بازمانده – کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
محمود عیوضلو – کارشناسی ارشد جغرافیای شهری، دانشگاه پیام نور واحد ساری
حبیب پوراسد – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه موسسه غیرانتفاعی فاراب

چکیده:

بی شک اصلی ترین دلیل آلودگی هوا، مصرف فراورده های نفتی می باشد. مصرف این حاملهای انرژی در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند منجر به آلودگی بسیار زیانباری در شهرها و کشورهای مختلف شود. قیمت حاملهای انرژی می تواند در مدیریت مصرف آنها اثرگذاری بسزایی داشته باشد. با اثر گذاری قیمت بر مصرف فراورده های نفتی بی شک آلودگی هوا نیز به طور غیر مستقیم دچار تغییر و واکنش خواهد شد. در این مقاله سعی داریم تا اثر قیمت فراورده های نفتی را بر انتشار دی اکسید کربن به صورت سری زمانی بررسی کنیم. جهت مطالعه این مهم از مدل اقتصاد سنجی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنادار قیمت فراورده های نفتی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران است. همچنین ما اثر شوکهای قیمت انرژی را بر انتشار دی اکسید کربن در ایران طبق مدل خود رگرسیونی برداری (VAR) بررسی کرده ایم. که نتیجه مدل مذکور نیز دال بر اثر گذاری قیمت فراوردههای نفتی بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.