سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کاظم قربانپور – گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
مهدی خسروی – دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
رضا وکیلی – گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
عبدالله جمشیدی – گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:

در این آزمایش تعداد ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه تجاری راس در یک طرح کاملاً تصادفی در ۴ تیمار ( ۴ تکرار و ۱۲ قطعهجوجه در هر تکرار) با یکی از جیره های دارای سه سطح پری بیوتیک فرماکتو شامل جیره فاقد فرماکتو، جیره حاوی فرماکتو در سطح۰/۱ درصد مخلوط در جیره یا ۱ کیلو در تن) و همچنین جیره حاوی فرماکتو در سطح (۰/۲ درصد مخلوط در جیره یا ۲ کیلو در تن)به گونه ای که تیمار ۱ جیره فاقد فرماکتو، تیمار ۲ جیره حاوی ۲ کیلو در تن فرماکتو تا سن ۲۱ روزگی و پس از آن جیره فاقد فرماکتو تاآخر دوره، تیمار ۳ جیره حاوی ۲ کیلو در تن فرماکتو تا سن ۲۱ روزگی و پس از آن جیره حاوی ۱ کیلو در تن فرماکتو تا سن ۳۰روزگی و پس از آن جیره فاقد فرماکتو تا آخر دوره و تیمار ۴ جیره حاوی ۲ کیلو در تن فرماکتو تا سن ۲۱ روزگی و جیره حاوی ۱ کیلودر تن تا آخر دوره تغذیه شدند. در سن ۱۰ روزگی از هر تیمار یک جوجه انتخاب و مورد کشتار قرار گرفتند و از محتویات روده باریک آنها برای اندازه گیری pH نمونه گیری شد و همچنین در سن ۲۱، ۳۰ و ۴۲ روزگی از هر تکرار در هر تیمار به صورت تصادفی یک جوجه انتخاب و کشتار شد، pH و جمعیت باکتریایی مفید لاکتوباسیلوس اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده در این آزمایش میزان pH در سنین ۱۰، ۳۰ و ۴۲ روزگی کاهش و جمعیت باکتریایی مفید لاکتوباسیلوس سکوم در سنین ۲۱، ۳۰ و ۴۲ روزگی افزایش یافت (p<5%). از این تحقیق این طور استنتاج می شود که افزودن فرماکتو موجب کاهش میزان pH و افزایش شمار جمعیت باکتریایی مفید لاکتوباسیلوس شد.