سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن دهقان نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه پیام نورکرج دانشگاه پیام نوراستا
مهدی صفری زارچ – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه پیام نوراستان

چکیده:

بمنظور بررسی اثرمتقابل آبیاری و مقدار مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکردکنجد رقم اولتان آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با سه رژیم آبیاری )آبیاری کامل، قطع آبیاری در فاصله پنج برگی تاگلدهی و قطع آبیاری بعد از گلدهی(و مقادیر مختلف کود نیتروژن )صفر، ۰۶ و ۰۲۶ کیلوگرم درهکتار( در شهرستان اردکان انجام شد. تغییر رژیم آبیاری اثر معنی داری بر تعداد گره، تعداد برگ، تعداد کپسول در بوته، تعداد گل، وزن خشک ساقه و وزن هزار دانهو عملکرد دانه گیاه داشت. مقادیر مختلف کود اثر معنی داری بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانهداشت. اثرمتقابل قطع آبیاری و کودنیتروژن اثر معنی داری بر تعداد گره، تعداد برگ، تعداد گل، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشت. وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ ، سطح برگ و درصد روغن وپروتئین تحت تاثیر قطع آبیاری، کودنیتروژن و اثرمتقابل آنها قرار نگرفتند. بیشترین عملکرد دانه ) ۲۴۵۲ کیلوگرم درهکتار(وحداکثرمیزان روغن ۵۰/۰۰( % ( بامصرف ۰۶ کیلوگرم درهکتار نیتروژن و قطع آبیاری بعد از گلدهی به دست آمد. کمترین عملکرد دانه ۰۶۲۱ کیلوگرم درهکتار(با ( مصرف ۰۶ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و قطع آبیاری از فاصله ۴ برگی تا گلدهی بدست آمد