سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی روستایی اردکانی – کارشناس ارشد زراعت
حسین بری ابرقویی – استادیار بخش زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

بمنظوربررسی تاثیر برهمکنش رژیم های مختلف آبیاری و مقدار مصرف کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد کنجد رقم اولتان ، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با سه رژیم آبیاری آبیاری کامل، قطع آبیاری در فاصله پنجبرگی تا گلدهی و قطع آبیاری بعد از گلدهی و مقادیر مختلف کود نیتروژن صفر، ۶۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار در شهرستان اردکان از استان یزد بطور جغرافیایی ۵۴ درجه و ۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۱۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه شمال انجام شد. نتایج این آزمایش نشانداد که رژیم آبیاری اثر معنی داری برتعداد گره تعداد برگ، تعداد کپسول در بوته تعداد گل وزن خشک ساقه و وزن هزار دانه و عملکرد دانه گیاه داشته است. مقادیر مختلف کود نیتروژن هم برارتفاع بوته وزن هزاردانه، تعداد دانه در کپسول وعملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت.