سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود بهشتی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
محبوبه بهشتی راد – کارشناس مرتع و آبخیزداری
موسی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده:

با توجه به اهمیت و لزوم شناخت خصوصیات خاک در اداره صحیح اکوسیستم های مرتعی، این تحقیق به منظور بررسی اثر قرق بر برخی خصووصیات خاک در منطقه قرق و غیر قرق در مراتع رستاق کرمان انجام شد. بدین منظورنمونه برداری خاک از هر دو منطقه انجام شد. نمونه های خاک از عمق ۵ ۰۵ سانتیمتر و به تعداد ۰ نمونه مرکب)هر – نمونه مخلوطی از ۲ نمونه( از هر عمق در دو منطقه قرق و غیر قرق جمع آوریشد. فاکتورهای میزان مادهآلی،اسیدیته) PH (، هدایت الکتریکی) EC (، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سیلت، رس و شن خاک اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در منطقه قرق نسبت به غیر قرق میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک افزایش یافته ولیمیزان اسیدیته، هدایت الکتریکی، سیلت، رس و شن خاک تغییری نکرده است. بطور کلی می توان نتیجه گرفت کهقرق باعث تقویت خصوصیات خاک میگردد