سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده:

بررسی خصوصیات و رفتار جریان در رودخانه ها وسازه های مرتبط با آن از پدیده های پیچیده است که استفاده از نرم افزار را امری اجتناب نا پذیر می نماید. آبشکن، سازه هیدرولیکی ساد ه ای است که برای ساماندهی رودخانه ها درقوس یا مسیر مستقیم و کنترل فرسایش و حفاظت از سواحل رودخانه استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار Flow-3D ، مدل عددی الگوی جریان اطراف آبشکن تهیه و با قرار دادن آبشکن منفرد L شکل )سرکج( در ۴ موقعیت با زوایای ۳۰، ۴۵ و ۶۰و۷۵درجه نسبت به جهت جریان در قوس ۰۸۳ درجه و دبی ۵۴ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۰۵ سانتی متر، در شرایط آب زلال، به تاثیر این مدل ها برالگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکن پرداخته شد.این تحقیق نشان داد که محدوده سرعت های ماکزیمم و جریان های گردابه ای و میزان حداکثر فرسایش آبی در زوایه ۵۴ درجه بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن در زوایه ۳۰ درجه رخ خواهد داد.