سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی تهامی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
طیبه آریان – مدیر بخش بررسی های اقتصادی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

امروزه نقش سیاستها و ابزارهای قیمتی در مدیریت تقاضای آب و تخصیص بهینه آن برکسی پوشیده نیست ازجمله مهمترین سیاستهای قیمتی می توان به تعیین نرخ مناسب برای آب در مصارف کشاورزی به عنوان بزرگتررینبخش مصرف کننده آب، اشاره نمود در این ارتباط قانون هدفمند کردن یارانه ها برا تاکید بر دریافت قیمت آب بر اساس هزینه تمام شده آن، روی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی اثر زیادی خواهد داشت بنابراین این مطالعره براهدف تعیین نرخ مناسب آب در مصارف کشاورزی استان گلستان در سال۸۹-۸۸ تحت قانون هدفمند شردن ی ارانه – ها انجام شده است برای رسیدن به این هدف ابتدا با استفاده از روش اقتصاد سنجی ارزش اقتصادی آب در مصارفکشاورزی برآورد یدید که دیدی تقاضا کنندگان آب را نشان می هد ، سپس برا استفاده از رویدررد هزینره متوسر ، هزینه تمام شده آب از دیدگاه وعرضه کنندگان از منابع سطحی و زیرزمینی نیز تعیین شد در نهایت ضمن مقایسه ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب ، اثر سیاست تغییر تعرفه آب در راستای قانون هدفمند سازی یارانه ها تحتسناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت