سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم راشکی – پژوهشکده علوم محیطی ، مرکز بین‌المللی علوم ، تکنولوژی پیشرفته و علو
عزیز خرازی پاکدل – اسانید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

این آزمایش در شرایطی نیمه طبیعی Microcosm به منظور تعیین توانای شته سبز هلو در تشخیص کنیدی های قارچ و انتقال آن‌هابه‌ شته های سالم انجام گرفت . از تلق های مکعب مستطیلی به ابعاد ۴۰ × ۴۰ × ۵۰ سانتی‌متر استفاده شد. جعبه‌ها در اتاقک رشد بادمای ۲۵+۱ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۷۰ +۱۰ دوره نوری ۱۶:۸ روشنایی :تاریکی قرار گرفتند. برای تجزی آماری داده‌ها ، از آزمون Chi-Square و نرم‌افزار Excel 2003 استفاده شد. تعداد شته های به دست آمده از گیاهان حاوی قارچ در میان گیاهان خسارت دیده و گیاهان سالم تفاوت معنی داری داشت .)X2; 5/ ڂ ۲۰ df;1 ،P> 0/05 ، میانگین در گیاه سالم و خسارت دیده به ترتیب برابر با ۷/۲۵±۲/۱ و ۷/۵ ±۱/۲۶ شته بود. شته ها بیشتری به طرف گیاهان سالم و فاقد قارچ جلب شدند .)X2; 6/62 df=;1 ،P> 0/05 به طوری که میانگین تعداد شته به دست آمده از گیاهان سالم فاقد قارچ و دارای قارچ برابر با ۷/۲۵±۲/۱ و ۷/۵ ±۱/۲۶ به. انتقال قارچ Beauveria bassiana جدایه ی EUT116 طی کلنیزه شدن گیاهی توسط شته سبز هلو اتفاق افتاد. طی کلنیزه شدن ، اختلاف معنی داری در نسبت اجساد شته حاوی قارچ در گیاهان به دست آمده از گیاهان خسارت دیده و سالم وجود نداشت X2; 0/ 24 df;1 ،P=0/622; میانگینتعداد اجساد شته حاوی قارچ در گیاهان خسارت دیده و سالم به ترتیب برابر با ±۰/ ۵ ۹ /۲۵±۰/۷۵ بود. با وجود اجتناب شته سبز هلو از قارچ بیمارگر انتقال قارچ صورت گرفت.