سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده فاطمه پیروموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسل
حسن هاشمی پوررفسنجانی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی شیمی،دانش
امیر حیدری نسب – استادیار گروه مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی،دانشکده فنی و مهندسی،دا
علی اصغر رجبعلی پورچشمه گز – مربی بخش تحقیقات فنی و مهندسی،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

در این تحقیق بعد از تهیه پوشش های حاوی نانوپودر نقره (% ۳ و % ۵) رطب مضافتی عزیزاباد بم درون پوشش ها بسته بندی شده و همراه نمونه های شاهدشان در چهار دمای ۵۰و۲۰و۸و۴درجه سانتیگراد ذخیره شدند.این نمونه ها ۲۱،۷،۲ و ۵۳ روز پس از ذخیره سازی تحت ازمایشات تایید شده توسط موسسه تحقیقات استاندارد صنعتی ایران برای خرما قرار گرفتند.همان طور که انتظار می رفت با افزایش اسیدیته، مقدار PH در همه نمونه ها کاهش یافت همچنین مقدار اسیدیته در نمونه های % ۵ نسبت به نمونه های % ۳ و شاهد تقریبا برای نمونه های % ۵ تقریبا مقدار بیشتری از نمونه های % ۳ و PH در تمامی تیمارها کمتر بود بنابراین مقدارشاهد داشت که نشاندهنده عملکرد مثبت پوشش های حاوی نانو پودر نقره بود.ازمایشات قند احیاء نیز عملکرد مشابه اسیدیته نشان داد