سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد افشاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
میثم ستاری نجف آبادی – کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیاران دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین عزیزی –

چکیده:

در این تحقیق، اثر هفت نوع فیلم نانویی ساخته شده بر پایه پلی اتیلن، از طریق آزمون برش بر میزان بیاتشدن نان حجیم قالبی بستهبندی شده در این بستهها، مورد بررسی قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه با نمونه شاهد(بدون ذرات نانو) قرار گرفت. نتایج تحلیل تجزیه واریانس دادههای رطوبت نان بسته بندی شده، حاکی از معنادار بودن اثرات سهگانه نوع فیلم، دما و روز بارگذاریدر سطح۰/۹۹بود. نتایج نشان داد که میزان از دست دادن رطوبت در بستههای نانویی نسبت به بستهبندی شاهد(فاقد ذرات نانو)، ۱۴ تا ۲۵ درصد کمتر بوده است. همچنین نتایج تجزیه واریانس نیروی برش نان حاکی از آن بود که اثرات متقابل دوگانه نوع فیلم ~روز بارگذاریو روز بارگذاری ×دما، در سطح ۰/۹۹ معنادار بودهاند. اثر متقابل دوگانهی نوع فیلم ×دما اثر معناداری نداشت. فیلمهای نانویی به ویژه انواع نانویی ترکیبی، به طور معناداری کیفیت نانهای نگهداری شده را افزایش داد.