سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد یازرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دان
مختار ملاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دان
سید داوود شریفی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سمیرا گندم آبادی – فارغ التحصیل کارشناسی علوم دامی

چکیده:

به منظور بررسی اثر ت فیواستروژنیک دانه راز ان یه بر کلسم ی سرم، خاکسترساق و خصوصیات کیفی پوسته تخم در پیک تولدی بلدرچین تخمگذار ژاپنی از ۱۱۲ پرنده ماده در سن ۳۶ روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۷ قطعه پرنده در هر تکرار در یک دوره ۹ هفته ای استفاده شد. جیرهها بر اساس توصیه لیسون ( ۲۰۰۸ ) و بر پایه ذرت و سویا تنظیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل، جیره شاهد (بدون رازیانه)، وجیره های حاوی ۰/۴ و ۰/۸ و ۱/۲ درصد رازیانه بود. در پیک تولید (هفته پنجم آزمایش) تخ مهای تولد یی در سه روز متوالی به عنوان نمونه جمع آوری و از نظر خصوصیات کیفی پوسته (درصد پوسته، وزن پوسته، ضخامت پوسته و وزن پوسته در واحد سطح) ارزیابی شدند. همچنین از هر تکرار ۱ پرنده به منظور اندازه گیری خاکستر ساق و سرم خون کشتار و خونگیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که بدلیل تأثیر سطوح رازیانه وزن پوسته ، غلظت کلسیم سرم و درصد خاکستر ساق بطور معنی داری افزایش ولی ضخامت پوسته بطور معنی داری کاهش یافت. درصد پوسته و وزن پوسته در واحد سطح تحت تأثیر سطوح رازیانه قرار نگرفتند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر م یرسد سطوح بالای دانه راز ان یه م یتواند اثر ت فیواستروژنیک مثبتی بر غلظت کلسیم سرم ، درصد خاکستر ساق و خصو ی صات کیفی پوسته تخم بلدرچین ژاپنی را در پیک تولید داشته باشد.