سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید جمال موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسین باقری – دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور تعیین اثرات فواصل ردیف کاشت بر سه رقم کلزای پائیزه و بررسی اجزاء عملکرد آنها در شرایط تیمارهای مورد آزمون فاصله کاشت و رقم،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار که در آن فاصله زرفام ، ( H19 , goliath 40 و ۵۰ سانتی متری و نیز رقم در ۳ سطح شامل: لاین جدید( تلاقی دو رقم ، کاشت در ۳ سطح: ۳۰ و پهناب جویبار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال زراعی ۱۳۸۹ انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده نشان داد که اثر رقم و فاصله کاشت بر عملکرد دانه،ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد خورجین در بوته معنی دار بوده است همچنین اثر متقابل فاصله کاشت و رقم بر صفات مذکور تاثیر معنی داری نداشته است. بیشترین عملکرد می باشد و از مرکز تحقیقات استان مازندران H دانه در هکتار را ارقام پهناب جویبار و لاین جدید که تلاقی دو رقم گلیاث و ۱۹ معرفی شده است و برای اولین بار در منطقه کشت می شده، با عملکرد ۲۵۹۹ و ۲۵۶۸ کیلوگرم در هکتار بدست آوردند و با توجه به تفسیر تجزیه واریانس و توزیع میانگین ها در تست دانکن این اختلاف عملکرد بین دو رقم معنی دار نبوده و با تراکم ۴۰ تا ۵۰ بوته در متر مربع در منطقه مورد آزمایش توصیه به کاشت می شود.