سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام مرادی – دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج
عباسعلی مونسی شبستری – کارشناس ارشد باغبانی مدرس مرکز آموزش عالی امام خمینی گروه منابع طبیع

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد و میزان ماده موثر روغن سیاهدانه آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی امام خمینی وابسته به جها کشاورزی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل آبیاری در دو سطح ( یک و دو هفته یکبار) و تراکم بوته در سه سطح (۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ بوته در متر مربع) بود. بر اساس نتایج ازمایش کاربرد آبیاری و تراکم تاثیر معنی داری (۰٫۰۵>p) بر صفات اندازه گیری شده داشت. تراکم و آبیاری بر ارتفاع گیاه تاثیر نداشت، در تراکم ۱۵۰ و آبیاری هر هفته یکبار بیشترین تعداد فولیکول در بوته و بذر در بوته بدست آمد. بهترین تیمار به ترتیب اهمیت ترکیب اسید چرب در روغن سیاهدانه تیمار یک هفته آبیاری و تراکم ۱۰۰ بوته در متر مربع اسید لینولئیک (۵۴/۹۷ درصد) و تیمار یک هفته آبیاری و تراکم ۵۰ در متر مربع اسید اولئیک (۲۷/۶۱ درصد) و کمترین در تیمار یک هفته آبیاری و تراکم ۵۰ در متر مربع اسید اولئیک با ۳۳/۵۹ درصد و تیمار دو هفته آبیاری و تراکم ۵۰ در متر مربع اسید اولئیک ۱۶/۲۳ درصد حاصل شد.