سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده کیهانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی
فرناز رفیعی –
پریسا نجات خواه معنوی –

چکیده:

محیط های آبی اغلب در معرض آلوده کننده های مختلف مثل فلزات سنگین هستند که از زائده های صنعتی ،کشاورزی ،خانگی رها می شوند.دانستن پاسخ های فیزیولوژیک جلبک ها به فلزات سنگین از اهمیت خاصی بر خوردار است و باعث پیش بینی اثرات مخرب این مواد به محیط های آبی می شود. به همین منظور تحقیق حاضر اثر فلز مس بر تراکم و میزان کلروفیل a جلبک Scenedesmus obliquus انجام شد. در آزمایش این جلبک با ۴ تیمار ۲، ۴، ۶، ۸ میلی گرم در لیتر فلز مس در ٣ تکرار و ١ شاهد با استفاده از محیط کشتزان درz8 در شرایط آزمایشگاهی ۲±۲۳ درجه سانتیگراد و شدت نور ٣٠٠٠ لوکس ) به مدت ۵ روز انجام شد. سپس در زمان های مختلف ۰ ، ۲۴، ۴۸ ، ۷۲ و ۹۶ با استفاده از لام هموس یتومتر توسط میکروسکوپ نوری شمارش شدند و میزان کلروفیل a اندازه گیری شد. میزان تراکم سلولی و Chl a در جلبک سبز Scenedesmus obliquus بین تیمار شاهد و غلظت های مورد بررسی اختلاف معنی دار بود (p<0.05